Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Konkurs walentynkowy do 14 Lutego!

Z okazji Walentynek mam dla Was mały konkurs. 
Do wygrania jest ten oto folkowy duży anioł, ok 30 cm!
Wystarczy być fanem profilu 
oraz odpowiedzieć tam w komentarzu na pytanie:

 Dlaczego ten anioł powinien trafić do Ciebie? 

Najbardziej ciekawa odpowiedź zostanie ogłoszona 14 lutego o godzinie 19.00
Mam nadzieję, że któraś z Was umili sobie Walentynki tym oto aniołkiem!


Regulamin Konkursu „Walentynkowy anioł”

 §1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u www.facebook.com/SztukaNiepowazna jest Sztuka Niepoważna Natalia Zabawa ul.Tarnowska 134a 33-159 Zalasowa.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy  wykorzystaniu aplikacji konkursowej znajdującej się na profilu Sztuka Niepoważna (zwanej dalej: "Aplikacją").
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa [11.02.2019, 19.00 – 14.02.2019, 19.00]. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.
7. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być
             osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
             posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Sztuka Niepoważna oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres]  na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie w obrębie fanpage'a Sztuka Niepoważna.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego https://www.facebook.com/SztukaNiepowazna/
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego ten anioł powinien trafić do Ciebie?”
3. Odpowiedź należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym od 11.02.2019, 18.00 – 14.02.2019, 19.00.
4. W dniu 14.02.2019 o godzinie 20.00 nastąpi ogłoszenie wygranego komentarza za pomocą wpisu na funpage Sztuka Niepoważna.
5. Organizator skontaktuje się z wygranym za pomocą aplikacji facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie jest duży anioł folkowy.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą aplikacji facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
5. Nagrody zostaną przekazane drogą kurierską.

§5 Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.